PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.02.2020 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 110 6,981 210 45 81 37 23 5 3 1,192,699
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 26 5,254 226 0 133 19 5 2 1 973,088
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 153 7,903 538 0 159 76 7 4 5 2,291,760
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 49 6,919 54 36 108 31 14 4 1 1,124,022
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 126 7,384 46 16 116 102 4 9 5 1,058,028
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 33 9,358 605 66 326 64 33 5 3 1,838,251
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 79 6,192 304 5 13 57 5 3 2 1,842,411
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 42 6,314 65 6 15 18 4 2 1 1,013,686
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 41 6,716 78 3 11 91 5 4 3 1,076,573
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 70 4,380 114 8 108 7 4 3 4 1,028,250
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 119 5,595 489 20 310 56 41 2 2 2,143,858
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,103 186 15 59 124 4 4 7 1,260,220
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,748 478 6 79 133 207 2 2 2,555,025
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,504 31 23 91 176 4 9 1 1,274,838
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 5 9 557,076
1730296516THCS Vĩnh Hưng http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 74 6,406 5 141 588 4 4 2 4 825,352
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 304 9,736 484 35 462 86 7 3 1 1,417,373
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 895 6,516 732 83 1,479 202 32 3 1 2,319,478
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 542 11,900 1,185 1,009 2,501 259 40 5 6 15,160,337
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,856 13 12 13 76 16 3 1 3,769,750
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 74 7,155 12 8 6 71 3 5 4 3,673,669
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 51 7,231 100 0 31 62 6 1 8 3,687,325
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 89 7,890 79 9 183 72 48 2 1 4,030,431
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 111 6,527 44 5 23 70 5 4 1 3,696,210
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 46 9,903 233 24 21 49 3 1 1 3,951,484
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 38 2 6 70 5 2 1 3,999,898
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,258 36 4 20 70 3 5 1 3,702,289
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 230 7,846 105 6 16 107 26 1 1 3,818,334
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 75 8,049 134 10 12 75 12 3 1 3,843,748
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 88 7,863 117 0 2 80 3 4 2 3,816,595
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 87 9,223 31 5 12 70 3 5 1 3,732,115
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 201 8,175 244 108 436 133 3 4 1 4,142,285
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 146 6,419 42 8 21 70 5 3 2 4,718,967
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 90 6,023 35 5 20 88 28 1 1 3,606,403
3630296416TH Vĩnh Hưng http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 161 7,834 286 447 1,728 209 51 7 1 622,093
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,749 21 7 20 70 3 3 3 3,778,451
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 157 7,509 43 7 25 181 8 2 1 3,684,144
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 17 0 20 1 1 0 6 2 3 152,249
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 2 7 136,902
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 3 126,039
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 3 3 105,419
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 24 0 17 1 1 0 6 2 2 133,857
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 5 5 146,390
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 18 0 24 1 1 0 6 1 8 148,455
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 3 126,653
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 2 5 125,431
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 20 0 18 1 1 0 6 1 2 139,131
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 2 169,921
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 12 0 18 8 50 0 6 1 3 143,979
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 17 0 18 1 1 0 6 2 2 126,496
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 148,180
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 26 0 18 1 1 0 6 1 8 148,094
5430296316MN Vĩnh Hưng http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 3 144,891
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 2 5 132,121
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 1 127,492
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 4 138,990
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 1 121,901
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 2 124,157
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 4 124,070
   Tổng số5,437277,8157,9132,2769,3863,197810167170110,217,334