PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai16:27:23 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai16:21:48 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai16:08:31 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai16:08:26 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai16:08:17 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai16:07:52 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai15:06:03 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai14:30:55 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
9Khách vãng lai14:24:52 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12568
10Khách vãng lai14:13:13 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
11Khách vãng lai14:07:39 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai13:13:28 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
13Khách vãng lai12:49:16 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-02584
14Khách vãng lai12:49:16 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-02584
15Khách vãng lai12:00:53 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
16Khách vãng lai11:29:56 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
17Khách vãng lai10:16:13 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai09:37:49 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai08:29:18 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
20Khách vãng lai08:22:20 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12585
21Khách vãng lai08:15:35 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai08:14:36 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
23Phạm Thị Bảo08:13:50 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
24Khách vãng lai08:13:45 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai08:13:42 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai08:05:25 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Phạm Thị Bảo07:33:28 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_bo_me_c1.aspx
28Phạm Thị Bảo07:32:58 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
29Khách vãng lai07:32:50 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai07:32:41 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai07:14:57 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai07:00:50 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
33Khách vãng lai06:39:53 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-02587
34Khách vãng lai06:22:04 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00046
35Khách vãng lai06:06:23 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
36Khách vãng lai05:34:02 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12579
37Khách vãng lai05:22:39 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai04:38:37 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai04:22:46 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai04:10:14 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00044
41Khách vãng lai03:44:32 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12588
42Khách vãng lai03:40:59 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai03:39:33 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16272
44Khách vãng lai02:46:43 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
45Khách vãng lai02:08:21 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-02585
46Khách vãng lai01:59:46 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
47Khách vãng lai00:51:22 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
20 1 2019