PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:48:49 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:48:20 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
3Khách vãng lai22:48:17 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
4Khách vãng lai22:48:14 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
5Khách vãng lai22:48:10 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
6Khách vãng lai22:48:08 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
7Khách vãng lai22:47:44 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16286
8Khách vãng lai22:47:18 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
9Khách vãng lai22:47:13 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
10Khách vãng lai22:47:08 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
11Khách vãng lai22:46:50 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai22:46:05 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
13Khách vãng lai22:43:46 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
14Khách vãng lai22:31:24 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai22:31:23 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
16Khách vãng lai22:31:15 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/default.aspx
17Khách vãng lai22:31:06 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
18Khách vãng lai22:31:00 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
19Khách vãng lai22:30:44 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai22:28:44 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
21Khách vãng lai22:26:27 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=427
22Khách vãng lai21:57:58 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai21:16:16 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai20:53:15 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai20:49:26 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
26Khách vãng lai20:47:04 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
27Khách vãng lai20:46:58 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
28Khách vãng lai20:44:53 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai20:25:58 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai20:21:20 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_gd.aspx
31Khách vãng lai20:17:10 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12585
32Khách vãng lai20:04:35 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
33Khách vãng lai20:02:03 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai18:26:23 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12590
35Khách vãng lai18:16:52 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
36Khách vãng lai17:48:08 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12577
37Khách vãng lai17:26:32 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai17:22:37 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12566
39Khách vãng lai17:14:46 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
40Khách vãng lai17:13:59 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=446
41Khách vãng lai17:13:32 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
42Khách vãng lai17:13:32 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai17:13:31 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai17:13:30 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai17:00:15 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai16:57:50 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=446
47Khách vãng lai16:14:05 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
48Khách vãng lai16:13:55 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16274
49Khách vãng lai16:11:46 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
50Khách vãng lai16:05:39 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12588
51Khách vãng lai15:53:03 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai14:55:35 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login.aspx
53Khách vãng lai14:51:56 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai14:51:15 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
55Khách vãng lai14:51:13 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
56Khách vãng lai14:51:07 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai14:51:03 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai14:47:43 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Khách vãng lai14:35:45 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
60Khách vãng lai14:06:59 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01018
61Khách vãng lai13:54:25 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=437
62Khách vãng lai13:25:27 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
63Khách vãng lai12:48:33 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
64Khách vãng lai12:48:32 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
65Khách vãng lai12:48:31 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
66Khách vãng lai12:48:31 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
67Khách vãng lai12:48:31 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
68Khách vãng lai12:37:05 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai12:27:07 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
70Khách vãng lai12:23:16 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=448
71Khách vãng lai12:03:11 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
72Khách vãng lai11:59:59 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
73Khách vãng lai11:57:56 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
74Khách vãng lai11:41:36 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
75Khách vãng lai11:36:21 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login.aspx
76Khách vãng lai11:33:58 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
77Khách vãng lai11:33:51 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
78Khách vãng lai11:33:44 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai11:33:40 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
80Khách vãng lai11:33:38 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
81Khách vãng lai11:33:33 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
82Khách vãng lai11:33:31 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai11:33:28 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
84Khách vãng lai11:21:11 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16278
85Khách vãng lai10:49:41 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12574
86Khách vãng lai10:29:29 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
87Khách vãng lai09:44:50 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Khách vãng lai09:44:40 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
89Khách vãng lai09:35:45 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
90Khách vãng lai09:02:12 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
91Khách vãng lai08:23:44 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
92Khách vãng lai08:17:06 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12554
93Khách vãng lai07:51:08 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
94Khách vãng lai07:40:35 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16257
95Khách vãng lai07:32:19 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11633
96Khách vãng lai07:29:48 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
97Khách vãng lai07:06:54 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7510
98Khách vãng lai07:06:32 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
99Khách vãng lai06:49:36 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
100Khách vãng lai06:43:52 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-02587
101Khách vãng lai06:37:06 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai06:29:42 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
103Khách vãng lai06:19:30 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10544
104Khách vãng lai05:59:49 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16266
105Khách vãng lai05:58:45 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
106Khách vãng lai05:36:28 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
107Khách vãng lai05:27:23 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
108Khách vãng lai05:01:30 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
109Khách vãng lai03:57:59 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
110Khách vãng lai03:44:11 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
111Khách vãng lai03:10:09 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=430
112Khách vãng lai02:26:31 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
113Khách vãng lai02:11:51 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
114Khách vãng lai01:50:42 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16279
115Khách vãng lai01:32:14 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16281
116Khách vãng lai01:30:27 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
117Khách vãng lai01:10:14 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10328
118Khách vãng lai01:06:20 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
119Khách vãng lai00:59:44 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
120Khách vãng lai00:46:02 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
121Khách vãng lai00:20:54 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
122Khách vãng lai00:20:51 http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
24 3 2019