PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG THẮNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 34 Năm học : 2020 - 2021
Thứ hai : 10/05/2021
CÁC KHỐI LỚP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN THEO TKB